ÁSZF


Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Creative Management Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1/A, által üzemeltetett online felhő alapú szolgáltatásként bérelhető CM Mail - Email Marketing Rendszer használatának feltételeit tartalmazza.

 

A  Regisztrációs űrlap kitöltésével, melynek során a Felhasználó egyben regisztrálásra kerül, a Felhasználó szerződést köt  a Creative Management Kft.-vel.

 

A Creative Management Kft. (a továbbiakban: CM Design) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására, egyúttal vállalja, hogy erről a felhasználókat értesíti. A módosításról a CM Design a hirlevel.inthecloud.hu honlapon rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető CM Mail - Email Marketing Rendszer felülete, a CM Design által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználó által megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. Az ÁSZF mindig az alábbi hivatkozáson érhető el: http://hirlevel.cmdesign.hu/aszf

 

1./ A  Szerződés tárgya: 

 

1.1./  CM Design a Felhasználó részére CM Mail - Email Marketing Rendszert biztosít (továbbiakban CM Mail), mely rendszerrel a Felhasználó kezelheti címlistáit, hírleveleket készíthet és küldhet ki a saját címlistáira ingyenes próbaidőszak formájában (4.pont)  vagy díj ellenében.

 

1.2./ A Felhasználó köteles a megrendelt szolgáltatást szerződésszerűen és rendeltetésszerűen használni és fizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni.

 

2./ A Szolgáltatás igénybevételének feltételei:

 

2.1./  A CM Design által működtetett online szolgáltatásként bérelhető CM Mail szolgáltatásai mindazon 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes-, egyéni vállalkozó,  jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéb gazdálkodó szervezetek  -együtt: gazdálkodó szervezetek-  számára érhetőek el, akik regisztrálnak az CM Mail weboldalán.

 

2.2./  A regisztráció előtt a Felhasználó köteles elolvasni jelen ÁSZF-et. A CM Design azzal a személlyel köt szerződést, aki az ÁSZF-et külön erre irányuló nyilatkozatával - melyet az ÁSZF ikon kipipálásával tehet meg - elfogadja. 

 

2.3./ Regisztrációs űrlap kitöltése egyben regisztrációnak is minősül.

 

2.4./  A regisztrációval  vagy a Regisztrációs űrlap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

- 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy

 -  gazdálkodó szervezet képviseletében megrendelés leadására és szerződéskötésre jogosult,

- és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál, továbbá, hogy

- az ÁSZF-et elolvasta és megismerte.

 

2.5./ Az a Felhasználó válhat regisztrált felhasználóvá, aki a 2.4./ szerinti feltételeknek megfelel és sikeresen fejezi be a portálon a regisztrációs eljárást.

 

2.6./  A regisztráció vagy a Regisztrációs űrlap kitöltése során a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A CM Design, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy felmondás nélkül is az CM Mail online szolgáltatásának használatából kizárni. 

 

 3./  A Szerződés időtartama: 

 

A Felek a szerződést határozatlan időre kötik. 

 

4./ Ingyenes próbaidőszakra vonatkozó rendelkezések: 

 

4.1./ Minden Felhasználó számára az  CM Mail honlapon a regisztrációt követően  igényelhető az ingyenes próbaidőszak.

 

4.2./ Az ingyenes próbaidőszak alatt a CM Mail a normál használati feltételeknek megfelelően működik, kivéve a kiküldhető emailek száma van korlátozva 100 db emailre illetve maximum 1 db kampányt hozhat létre és saját SMTP fiókját használja.

 

4.3./ Az ingyenes próbaidőszak végéig a CM Mail működése bármikor, külön indoklás nélkül a CM Designhoz címezve írásban felmondható.

 

4.4/ Amennyiben a Felhasználó a próbaidőszakon belül nem rendeli meg a szolgáltatást, azaz nem tölti ki a Regisztrációs űrlapot, úgy az általa regisztrált CM Mail minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerül, annak tartalmát Felhasználó CM Design-tól nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.

 

5./ Elállás joga:

 

5.1./ A Felhasználó amennyiben nem élt a megrendelést megelőzően az ingyenes próbaidőszakkal az aktiválástól számított 15 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül írásban elállhat, amennyiben a szolgáltatást nem vette még igénybe. Ez esetben Felhasználó elfogadja, hogy elállása esetén a CM Design a szolgáltatás aktiválására tekintettel a már befizetett havi díj 50%-ának visszatérítésére köteles.

 

5.2./ Nem illeti meg a Felhasználót az elállás joga a következő esetekben:

- a Felhasználó a szolgáltatást már igénybe vette (eredeti állapot nem helyreállítható.), vagy

- amennyiben a Felhasználó élt az ingyenes próbaidőszakkal, vagy korábban már a szolgáltatásra vonatkozóan szerződéssel rendelkezett a CM Design-nal, arra tekintettel, hogy ezen esetekben a Felhasználó a szolgáltatást már ismeri.

 

6./ Díj és a fizetés módja, a szolgáltatás teljesítésének megkezdése

 

6.1./ Minden díjcsomag havi előfizetési díjas, azaz a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a díj maradéktalan és előzetes megfizetése esetén jogosult.

 

6.2./ Amennyiben Felhasználó próbaidő nélkül vagy a próbaidő alatt esetleg utána az erre kialakított a Regisztrációs űrlap kitöltésével megrendeli a szolgáltatást, úgy CM Design a kiválasztott díjcsomag alapján díjbekérőt küld ki a Felhasználó által megadott e-mail címre.

 

6.3./ Megrendelés esetén a díjat Felhasználó előre fizeti CM Design számára. A befizetett összeget CM Design tartja nyilván és Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.

 

6.4./  A díjbekérő banki átutalással történő kiegyenlítését (jóváírását) követő 2 munkanapon belül CM Design az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el és  a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja CM Mail-t.  Az éles előfizetői időszak kezdete, azaz a szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettség kezdő napja az aktiválás napja.

 

6.5./ Amennyiben CM Design az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja és egyben a megfizetett díjat visszautalja a Felhasználó részére.

 

6.6./ Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható CM Mail funkciókat és a regisztrált CM Mailben maximálisan kiküldhető emailek számát határozzák meg, az CM Mail honlapján tekinthetők meg. CM Design fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására, amelyre vonatkozóan a Felhasználókat a honlapján tájékoztatja. 

 

6.7./ CM Design a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 10 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely díjbekérőt a Felhasználó által megadott email címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget Felhasználó 8 napon belül köteles CM Design bankszámlájára átutalni. CM Design az összeg kiegyenlítését követő 2 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el.

 

6.8./ Az online szolgáltatásként bérelhető CM Mail - Email Marketing Rendszeres bérleti díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint. A rendszeres nettó bérleti díj az előfizetői konstrukció alapján kerül kiszámításra. Felhasználó a befizetést Forintban végzi CM Design számlájára. CM Design a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű és szerződésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani.

 

6.9./ CM Design fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. Az CM Mail bérleti díjai a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek a CM Design részére.

 

6.10./ Előfizetői csomagok: A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a hirlevel.inthecloud.hu címen. CM Design fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására.

 

7./ A CM Design kötelezettségei: 

 

7.1./ CM Design Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető CM Mail működését.

 

7.2./ Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt CM Design – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, CM Design köteles erről írásban haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

 

7.3./ Teljesítés során CM Design alvállalkozót vehet igénybe, akinek tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

7.4./ Jelen szerződés teljesítése során CM Design-nek nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

 

7.5./ Tekintettel arra, hogy a CM Design a nyújtott szolgáltatással adatfeldolgozási tevékenységet végez, a következő kötelezettségeket vállalja az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében: CM Design a személyes adatokat kizárólag a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásához, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. A CM Design a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (név, e-mail cím) köteles a szolgáltatás nyújtását követően késedelem nélkül törölni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a szolgáltatást a Felhasználó a továbbiakban nem veszi igénybe, a CM Mail-ben tárolt adatokat a CM Design törli.

 

7.6./ A CM Mail-ben kezelt személyes adatokat a Felhasználó írásbeli utasítása hiányában az CM Design nem továbbítja harmadik személy részére, illetve harmadik országba. A CM Design kifejezetten nyilatkozik, hogy a szolgáltatás ellátása során megismert, kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokat bizalmas információnak tekinti, azokat nyilvánosságra nem hozza, illetéktelenek részére hozzáférhetővé nem teszi.

7.7./ A Felhasználó által elektronikus formában átadott személyes adatokat a CM Design jelszóval védett, kizárólag jogtiszta szoftvert tartalmazó és vírusvédelemmel ellátott adathordozón, megfelelő biztonsági intézkedések mellett köteles tárolni.

7.8./ A szolgáltatás nyújtása során CM Design kifejezetten vállalja, hogy:

az adatfeldolgozás biztonsága érdekében megfelelő szervezési-technikai intézkedéseket tesz;

támogatja a Felhasználót az érintettek jogainak érvényesítésében, az érintettek tájékoztatásában;

megfelelően támogatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensek elkerülésében, az esetleges adatvédelmi incidens során a következmények csökkentésében, orvoslásában;

amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltatás befejezését követően minden, a szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes adatot töröl;

tájékoztatja a Felhasználót, amennyiben álláspontja szerint utasítása jogellenes lenne, vagy kockázatot jelent a személyes adatok kezelése szempontjából;

közreműködik a Felhasználónál folytatott, az adatkezelés jogszerűségét vizsgáló esetleges hatósági eljárás vagy vizsgálat lefolytatása során, biztosítja a szükséges információkat;

szükség esetén – amennyiben a kért adatokkal CM Design rendelkezik - támogatja a Felhasználót az érintett kéréseinek teljesítésében;

szükség szerint támogatja a Felhasználót a kockázatalapú adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésében.

7.9./ CM Design a szolgáltatás teljesítése során köteles a Felhasználó utasításai szerint és az érdekeinek megfelelően, személyesen eljárni.

 

8./ CM Design kárfelelőssége

 

8.1./  Figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére, és a Felhasználó szerződésszerű szolgáltatás használata ellenőrzésének jellegére, különös nehézségére a Felek a gondatlan károkozásért való felelősséget - kivéve a súlyos gondatlanság esete -  kizárják. 

 

8.2./ Amennyiben CM Design kárt okozott, úgy arról a Felhasználó köteles a CM Design-t írásban egy munkanapon belül a konkrét káresemény megjelölésével értesíteni és a kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni. CM Design köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást számíthat fel.

 

8.3./ CM Design köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. 

 

8.4./ CM Design a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. CM Design szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

 

9./ Felhasználó kötelezettségei

 

9.1./ Felhasználó köteles CM Design szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat maradéktalanul a CM Design-nak megfizetni.

 

9.2./ Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést CM Design részére biztosítani.

 

9.3./  Felhasználóhoz tartozó CM Mail-ben megtalálható adatok kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. CM Design a Felhasználó által regisztrált CM Mail-ben történő hírlevek szerkesztésében nem vesz részt, kivételt képez, ha erre vonatkozóan Felhasználó szerződést köt CM Design-nal. Az CM Mail-ben található hírlevelek tartalmának valódiságával kapcsolatban és a címlisták eredetével kapcsolatban kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel.  A hírlevél küldési tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a címzett, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

 

9.4./ Felhasználó köteles minden az elektronikus hírlevél küldési tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, Adatvédelmi Nyilvántartásba történő felvétel, leiratkozás funkció használata, megerősítéses email feliratkozás stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat CM Mail honlap felületén beállítani. CM Design ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén CM Design-nak a hiányosságok pótlásáig jogában áll a hírlevélküldést korlátozni.

 

9.5./ Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. CM Design nem felelős a szolgáltatás használata során előállított hírlevelek tartalmáért. CM Design jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben meglátása szerint Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

 

9.6./ Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért CM Design semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

9.7/ Karbantartási célból CM Design üzemeltető személyzete jogosult a Felhasználó CM Mail szoftverébe bejelentkezni.

 

9.8./ Felhasználó elfogadja, hogy CM Design egyoldalúan jogosult Felhasználó külön hozzájárulása nélkül jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit és jogosultságait olyan harmadik félre ruházni, mely harmadik fél: Google Inc, (Analitics) The Rocket Science Group LLC (Mandrill).

 

10. Hardver és Szoftver feltételek bemutatása

 

10.1./ Az CM Mail felhő alapú, webes (SaaS, Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver), Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.

 

10.2./ CM Design az CM Mailt az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem CM Design tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

 

10.3./ Bejelentkezés feltételei a következők:

• Szélessávú internet kapcsolat;

• Google Chrome, Internet Explorer 9.0+, Firefox 10+, Safari vagy kompatibilis Internet böngésző;

• A fenti Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;

• Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;

• Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

 

 

 

 

10.4./ Munkavégzés feltételei a következők:

• Bejelentkezés feltételei teljesülnek;

• Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, CM Design felé lejárt tartozása nincs.

 

11. Rendelkezésre állás

CM Design garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít CM Design szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben a CM Design nem teljesíti a 99%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további óra kiesésért 5 óra ingyenes szolgáltatás hosszabbítást biztosít.

 

12. Ügyfélszolgálat

 

12.1./ Felhasználó és CM Design közötti kapcsolattartás módja email útján történik, az

support@cmdesign.hu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail címek között.

 

12.2./ Hibajelentésre a support@cmdesign.hu cím használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

 

12.3/ CM Design vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a CM Design iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 10:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele.

 

13. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó, számítógépes vírus, számítógépes illegális betörés, stb.

 

14. Szolgáltatás korlátozásának, felfüggesztésének és megszüntetésének esetei

 

14.1./ CM Design azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

- Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;

- 60 napot meghaladó vis maior esete,

 

14.2./ CM Design jogosult Felhasználó CM Mail működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén az CM Mail-t törölni és a szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi indokokkal:

• Felhasználó CM Mail-lel, CM Design meglátása szerint törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást népszerűsít.

• Számlatartozás fennállása esetén.

• Felhasználó CM Mail felületén nem valós cégadatokat jelenít meg.

• Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.

• Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.

• Kártékony programkód használata esetén.

• Tömeges, nem feliratkozott személyeknek szóló - kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.

• Bármilyen, CM Design vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.

• Bármilyen, CM Design vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

 

14.3./  Amennyiben CM Design a fenti okokból kifolyólag Felhasználó CM Mail-t törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, 

CM Mailben tárolt adatok tartalmát CM Design-tól nem követelheti.

 

 

 

 

14.4./ Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,

 - ha CM Design anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy

- ha Felhasználó előzetes értesítése nélkül árat emel,

 

14.5./ Felhasználó az erről szóló értesítéstől számított 5 napon belül 8 napos felmondással élhet

- ha a CM Design a szolgáltatás díját az előző havi díjhoz képest 10%-al meghaladó mértékben emeli.

 

Ebben az esetekben Felhasználó az aktuális havi előfizetés időarányos díját CM Design-től követelheti.

 

14.6./  Jelen szerződést bármely fél 1 hónapos felmondási idővel rendes felmondással írásban (email) mondhatja fel. 

 

15. Vitás kérdések rendezése

CM Design-nek és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

 

Kelt: 2018. május 12.